RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje ogólne

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym serwis kujon.edu.pl realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jedyną Twoją daną osobową, jaką przetwarzamy jest adres email.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest firma PROMER Dariusz Czernik z siedzibą w Będzinie, ul. Rewolucjonistów 3/31, 42-500 Będzin.

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

 • przesyłając email na adres: info@kujon.edu.pl, albo
 • pisemnie, pocztą na adres: ul. Rewolucjonistów 3/31, 42-500 Będzin.

Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twój adres e-mail przetwarzamy w celu twojej identyfikacji w systemie i do bezpośredniej komunikacji z Tobą. Twój adres e-mail przekazujemy operatorowi płatności elektronicznych z którym współpracujemy w celu przekazania Ci potwierdzenia dokonanej transakcji. Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, jaką z nami zawarłeś w momencie zakładania konta w serwisie. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Profilowanie

W serwisie kujon.edu.pl nie stosujemy profilowania.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy wyłącznie firmie realizującej płatności elektroniczne, których dokonujesz w naszym systemie

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są dopóki nie cofniesz zgody na ich przetwarzanie lub przez 100 dni od dnia ostatniej aktywności, po tym okresie dane są usuwane z systemu wraz z kontem.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

 • Prawo do potwierdzenia przetwarzania - Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo do sprostowania - Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.
 • Prawo do bycia zapomnianym - Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
  • przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
  • wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
  • zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.