Regulamin

Zasady korzystania z serwisu

Informacje ogólne

 • Serwis internetowy kujon.edu.pl, znajdujący się pod adresem internetowym kujon.edu.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością firmy: PROMER Dariusz Czernik, ul. Rewolucjonistów 3/31, 42-500 Będzin, NIP: 954-12-65-631.
 • Serwis jest udostępniany użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz zawartych w nim warunków licencji.
 • Umowa licencyjna zostaje zawarta w chwili założenia konta użytkownika, na mocy której użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem i stosownymi normami prawa. Zakładając konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 • Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 • Dostęp do Serwisu i świadczonych usług jest częściowo bezpłatny i jest możliwy po założeniu konta użytkownika.
 • Nauka w Serwisie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz monitorowanie postępów w nauce są przypisane do jednej osoby, identyfikowanej przez system na podstawie unikalnej nazwy użytkownika (identyfikatora). Użytkownik sam wybiera swój identyfikator w momencie zakładania konta Użytkownika, przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Serwisie.
 • Korzystanie z usług Serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
 • Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym:
  • oświadcza, że są one zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.) przez firmę PROMER Dariusz Czernik w celu promocji (marketingu) produktów i firm współpracujących oraz realizacji zamówionej usługi.
 • Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że nazwa jej konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle będą rozstrzygane przez właściciela Serwisu
 • Z jednego konta użytkownika może korzystać tylko jedna osoba.
 • Użytkownik może rozpocząć naukę zapisując się na wybrany przez siebie kurs spośród listy kursów. Lista kursów, ceny i metody płatności są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce Kursy. W Serwisie dostępny jest również aktualny cennik kursów.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany dostępu z kursów bezpłatnych na płatne. Istniejące subskrypcje takich kursów zostaną aktywne, bez konieczności wykupu dostępu.
 • Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony www.kujon.edu.pl z wykorzystaniem następujących przeglądarek internetowych:
  • Internet Explorer 7.0+
  • Mozilla Firefox 3.0+
  • Safari 3.0+
  • Chrome 1.0+
 • Użytkownik nie ma prawa w szczególności do powielania, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów Serwisu, ani samego Serwisu.
 • Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z zakładki "Mój pulpit / Ustawienia konta" lub zwrócić się korespondencyjnie do właściciela Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
  • działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  • niepodejmowania działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie działania Serwisu oraz odczytanie haseł innych Użytkowników,
  • nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.
 • Użytkownik Serwisu ma możliwość opublikowania danych na temat swojej osoby, które dostępne będą do wglądu innym zarejestrowanym Użytkownikom systemu.
 • Jakiekolwiek komunikaty wysyłane przez właściciela Serwisu, które nie dotrą do użytkownika z powodu zmiany jego adresu e-mail, bez uaktualnienia tego adresu w Serwisie, uważa się za dostarczone.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w przypadku naruszania regulaminu Serwisu lub zaprzestania korzystania z systemu. Użytkownikom Serwisu, których dostęp został zablokowany, nie przysługują żadne roszczenia ani odszkodowania.
 • Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Serwis danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług w Serwisie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta tego użytkownika.
 • Rozwiązanie umowy i usunięcie konta wraz z jego zawartością następuje w każdej z wymienionych poniżej sytuacji:
  • Użytkownik kursów bezpłatnych nie logował się do konta przez 100 kolejnych dni,
  • Użytkownik kursów płatnych nie logował się do konta przez 100 kolejnych dni, a opłacony okres dostępu do kursów płatnych wygasł,
  • Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z regulaminem,
  • nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

 • Wszystkie dane przechowujemy w formie elektronicznej na własnych serwerach.

Zasady tworzenia i udostępniania kursów

 • Kursy prywatne kursy przygotowane przez zarejestrowanych użytkowników systemu na potrzeby własne lub udostępniane innym użytkownikom na zasadach objętych niniejszym regulaminem. Autorzy kursów prywatnych w Serwisie edukacyjnym kujon.edu.pl oświadczają, że są autorami tych kursów, a zamieszczone w nich treści nie naruszają przepisów prawa regulowanych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Autor, publikując kurs prywatny, automatycznie wyraża zgodę na jego udostępnienie innym użytkownikom, korzystającym z Serwisu edukacyjnego kujon.edu.pl.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do kursu prywatnego bądź jego usunięcia.
 • W serwisie edukacyjnym kujon.edu.pl nie wolno tworzyć ani publikować materiałów zawierających między innymi treści pornograficzne, rasistowskie lub innych treści obraźliwych i naruszających dobre imię osób trzecich.
 • Zabronione jest umieszczanie w kursach treści lub materiałów o charakterze komercyjnym i reklamowym.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do kursu w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że publikowanie i udostępnienie treści danego kursu narusza prawo lub zasady niniejszego Regulaminu.
 • Serwis nie bierze udziału w procesie tworzenia kursów prywatnych. Właściciel serwisu użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do sprawnego tworzenia i udostępniania kursów. Twórca kursu posiada pełne prawa autorskie do stworzonego przez siebie i przechowywanego na serwerze kursu. Prawa te nigdy nie są przenoszone na właściciela Serwisu.
 • Publikacja kursu (umożliwienie dostępu do kursu innym Użytkownikom) przez autora jest jednoznaczna z oświadczeniem, że jest on twórcą publikowanych przez siebie materiałów i bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za publikowane treści.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii danego kursu w celu poprawnego prowadzenia katalogu kursów udostępnionego w Serwisie.
 • Użytkownik, będący autorem kursu, w każdej chwili może modyfikować opublikowany kurs. Nie ma możliwości kasowania opublikowanych kursów ze względu na innych użytkowników, którzy korzystają z takich kursów.
 • Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania udostępnianych przez użytkowników kursów, a w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.
 • Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści kursów publikowanych przez użytkowników.
 • Publikacja kursu w Serwisie kujon.edu.pl jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnianie kursu innym Użytkownikom Serwisu we wszelkich jego wersjach i formach, w tym również poprzez ewentualnych partnerów Serwisu. Zgoda ta jest bezterminowa i nie może być wycofana wobec użytkowników, którzy w okresie udostępniania kursu zaczęli z niego korzystać.
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do materiałów, co do których istnieje podejrzenie, iż:
  • zawierają treści niezgodne z prawem,
  • zawierają treści o charakterze reklamowym,
  • w przypadku niskiej oceny merytorycznej treści, są nieaktualne bądź niezgodne z prawdą.
 • Autorom oraz Użytkownikom kursów, których treści zostały zablokowane lub usunięte przez administratora Serwisu nie przysługują żadne odszkodowania.

Płatności i formy rozliczeń dotyczące kursów płatnych

 • Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z kursów płatnych, aby móc korzystać z Serwisu.
 • Opłaty za kurs w systemie mogą być dokonywane za pomocą:
  • karty kredytowej,
  • przelewu bankowego.
 • Umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do zasobów przez firmę PROMER Dariusz Czernik w Serwisie kujon.edu.pl zostaje zawarta w momencie gdy dokonana przez użytkownika wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy PROMER Dariusz Czernik.
 • Okres dostępu do wybranego kursu płatnego zależy od wybranej opcji i wysokości dokonanej opłaty. Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku.
 • Okres dostępu do wybranego kursu płatnego rozpoczyna się:
  • przy płatnościach kartą kredytową - niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawidłowym przebiegu transakcji od dostawcy usługi,
  • przy płatnościach przelewem do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmy PROMER Dariusz Czernik,
 • W przypadku wniesienia przez użytkownika kolejnej opłaty, okres świadczenia usług jest automatycznie przedłużany o okres, na który został wykupiony kolejny abonament.
 • W przypadku kursów opłaconych na okres dłuższy niż 30 dni, na 7 dni przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament, użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat w Serwisie lub za pomocą poczty elektronicznej o kończącym się okresie dostępu do kursu. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na jaki został wykupiony abonament, użytkownik nie przedłuży dostępu do kursu płatnego Serwis zablokuje dostęp do niego.
 • Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, firm pośredniczących.
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie użytkownika przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.
 • Wnoszone przez użytkowników opłaty są związane ze świadczeniem usług przez Serwis i nie uwzględniają kosztów użytkowników związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania czy konfiguracją oprogramowania.
 • Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie w terminie do 10 dni od zawarcia umowy pod warunkiem, że nie zaczął jeszcze korzystać z usługi.
 • Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy oraz że ma świadomość, iż rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy spowoduje, iż takie prawo nie będzie mu przysługiwało.

Postanowienia końcowe

 • Firma PROMER Dariusz Czernik zobowiązuje się nie dokonywać czynności, które prowadziłyby do naruszenia jakichkolwiek praw lub danych osobowych Użytkownika.
 • Firma PROMER Dariusz Czernik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w szczególności nie odpowiada za:
  • sposób, w jaki użytkownicy korzystają z konta użytkownika, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  • udostępnianie danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • bezprawne działania osób trzecich, polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
  • problemy z dostępem do systemu spowodowane awarią dostawcy usług internetowych.
 • Firma PROMER Dariusz Czernik zastrzega sobie prawo do zaprzestania dalszego udostępniania Serwisu:
  • z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat zamieszczony na stronach Serwisu lub przesłany pocztą elektroniczną wobec użytkowników korzystających z kursów bezpłatnych znajdujących się w Serwisie,
  • po wygaśnięciu umowy, na podstawie której użytkownik otrzymał dostęp do płatnych kursów znajdujących się w Serwisie, po uprzednim powiadomieniu pocztą elektroniczną lub komunikatem na stronach Serwisu.
 • Firma PROMER Dariusz Czernik zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli wyłączenie nie trwa dłużej niż 30 minut,
  • okresowego wyłączenia Serwisu z uprzednim powiadomieniem na stronach Serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi związanymi z uaktualnianiem Systemu, upgradem sprzętu, backupem danych,
  • okresowego wyłączania wybranych funkcjonalności Serwisu z uprzednim powiadomieniem na stronach Serwisu ze względu na prowadzone prace konserwacyjne związane z uaktualnianiem Systemu, upgradem sprzętu, backupem danych itp.
  • zablokowania konta Użytkownika, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego regulaminu,
  • wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o czym powiadomi niezwłocznie Użytkownika poprzez dokonanie zmian na stronie kujon.edu.pl,
  • wyświetlania na stronach internetowych Serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika, wobec wszystkich użytkowników Serwisu.
 • W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną uznane przez właściciela Serwisu za niepożądane, może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 • Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
 • Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników Serwisu kujon.edu.pl niniejszego regulaminu należy kierować poprzez formularz kontaktowy.
 • Reklamacje prosimy kierować pisemnie poprzez formularz kontaktowy lub na adres ul. Rewolucjonistów 3/31, 42-500 Będzin
 • Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.